Start   Regulamin

Regulamin

REGULAMIN CENTRUM ROZRYWKI RODZINNEJ „KINDER PARK”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Placu Zabaw „Kinder Park” jest Kinder Park Toruń sp. z o.o.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Placu Zabaw Kinder Park.

3. Przed wejściem na teren Placu Zabaw należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz cennikiem usług.

4. Wejście na teren Placu Zabaw oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na terenie obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

5. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia. Wyjątkiem są starsze,  jeszcze niepełnoletnie osoby, które towarzyszą młodszemu rodzeństwu, z tym że niektóre z atrakcji mogą przewidywać dla takich osób ograniczenia wiekowe lub wagowe.

6. Dziecko wchodzi na teren placu zabaw tylko w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna, w trakcie pobytu pozostaje pod jego ścisłą opieką.

7. Dzieci korzystają z atrakcji pod nadzorem rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

8. Dzieci oraz rodzice lub/i opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem na Plac Zabaw. Wejście możliwe jest tylko w skarpetkach, również latem. Podyktowane jest to zachowaniem czystości. Osoby korzystające z Placu Zabaw w obuwiu mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.

9. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Placem Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Kinder Park.

10. Na terenie Placu Zabaw należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.

11. Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw, opiekun lub rodzic dziecka jest zobowiązany zapoznać oraz poinstruować dziecko w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie Placu Zabaw urządzeń i przyrządów, zgodnie z regulaminem poszczególnych atrakcji oraz o niedozwolonych zachowaniach określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

12. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:

• popychania innych dzieci,

• bójek
• wyrzucania piłeczek z basenu,
• wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,
• jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),
• wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje/ogrodzenie placu zabaw,
• korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
• wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
• wynoszenia zabawek z Placu Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu.

 

13. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji mogą wprowadzać ograniczenia wieku, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.

14. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4-go roku życia.

15. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów.

16. Wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie przy stolikach.

17. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

18. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników prosimy, aby nie przyprowadzać na Plac Zabaw dzieci chorych, przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.

19. Właściciel Kinder Park oraz pracownicy Placu Zabaw nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Placu Zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna i/lub rodzica. W przypadku pozostawienia dziecka na Placu Zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik Placu Zabaw poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.

20. Opiekunowie lub rodzic, pozostawiający dziecko na Placu Zabaw bez opieki, zobowiązani są uzupełnić stosowne oświadczenie, zapisując na nim swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu. W przypadku odmowy uzupełnienia oświadczenia opiekun lub rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka.

21. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Placu Zabaw. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

OPŁATY

22. Korzystanie z Placu Zabaw oraz znajdujących się na jego terenie urządzeń oraz przyrządów jest płatne.

23. Opłata za korzystanie z Placu Zabaw pobierana jest wyłącznie za udostępnienie Placu Zabaw, jego infrastruktury i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów do korzystania przez dzieci oraz ich opiekunów lub/i rodziców.

24. Z placu zabaw mogą korzystać tylko dzieci z wykupionym biletem wstępu. Wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne (jeszcze niechodzące), które są przy okazji z rodzeństwem, za które został opłacony bilet wstępu.

25. Za dzieci do ukończenia 18 roku życia uiszcza się pełną opłatę za bilet wstępu. W razie wątpliwości obsługa Kinder Park może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.

26. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Za wstęp dla opiekuna pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem Placu Zabaw.

27. Uiszczenie przez opiekuna lub rodzica opłaty za korzystanie z Placu Zabaw w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Placu Zabaw opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.

28.Szczegółowy koszt biletu wstępu określony jest w cenniku znajdującym się na Placu Zabaw.

29. Razem z biletem rodzice/opiekunowie otrzymują smyczkę z chipem (naliczającą czas pobytu), należy ją zwrócić przy wyjściu.

30. W przypadku zgubienia smyczki z chipem rodzic/opiekun zobowiązany będzie zapłacić kwotę umowną w wysokości 20 zł.

31. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas, nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

32. Właściciel Kinder Park zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji Placu Zabaw.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

33. Właściciel ani pracownicy Placu Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu.

34. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Placu Zabaw, w szczególności powstałe w wyniku:

1) korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie z Regulaminem;
2) korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie instrukcjami i zaleceniami pracowników;
3) niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń pracowników;
4) pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;
5) niezapoznania dziecka w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń;
6) niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu;

35. Właściciel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem używaniem Placu Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Placu Zabaw. Szczegółowa instrukcja opisująca procedurę zgłaszania wypadku dostępna jest w recepcji Placu Zabaw Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Kinder Park.

36. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu właściciel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

37. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie właściciel Placu Zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.

38. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. Właściciel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Centrum Rozrywki Rodzinnej Kinder Park, wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.

40. W razie wątpliwości, sprawy niejasne bądź nie rozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź kierownikiem Placu Zabaw.

41. Na terenie Placu Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych Placu Zabaw Kinder Park.

42. Powyższy regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.kinderpark.pl.

 
  • Facebook