Start   Polityka prywatności

Polityka prywatności

Czego dotyczy Polityka Prywatności?
Zdajemy sobie sprawę, że Państwa dane osobowe i sposób ich wykorzystania nie są Państwu obojętne, i dlatego chcemy, abyście mieli państwo pewność, że Kinder Park zachowuje ostrożność, wykorzystując Państwa dane. Niniejsza Informacja o polityce prywatności pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Regulacje prawne w zakresie prywatności
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Kinder Park przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy i podczas realizacji usług, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.
Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

A. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
a) Imię i Nazwisko;
b) Numer telefonu;
c) Adres e-mail;
d) dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
e) data wizyty
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Dane dzieci takie jak imię i wiek (bez dokładnej daty urodzenia) zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu poprawnego przygotowania się do realizacji usług.
Przed skorzystaniem przez osoby niepełnoletnie z niektórych atrakcji Kinder Park rodzic lub opiekun prawny podpisuje druk zgody rodzica/opiekuna prawnego podając w nim swoje Imię i Nazwisko, datę wizyty oraz składając podpis.

B. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i Nazwisko;
b) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
c) Numer telefonu;
d) Adres e-mail;
e) Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

C. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i nazwisko;
b) Firma;
c) Adres zamieszkania lub adres siedziby;
d) Numer NIP;
e) Adres e-mail
f) Data wizyty
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa

D. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, ulepszanie i modyfikacja naszych usług
przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i nazwisko;
b) Komentarze lub sugestie klienta;
c) Data wizyty
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kinder Park jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);

E. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Kinder Park, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
b) Imię i nazwisko;
c) Adres e-mail;
d) Numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kinder Park jest zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie Kinder Park bezpieczeństwa). Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 7 dniach od daty ich rejestracji.

F. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
b) Adres zamieszkania (jeżeli został podany w celu wystawienia faktury);
c) Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany do wystawienia faktury);
d) Adres e-mail;
e) data wizyty
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Kinder Park jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

Kto jest administratorem moich danych?
Kinder Park Toruń Sp. z o.o. Nip  8792720865 jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w związku z usługami świadczonymi przez Kinder Park.

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do realizacji usług lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Kinder Park lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient.

Jak długo są przechowywane moje dane?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Na przykład, gdy zamówi Pan/Pani przyjęcie urodzinowe, będziemy przechowywać dane związane z Pana/i zamówieniem, abyśmy mogli wykonać zawartą umowę, a następnie zachowamy dane osobowe przez okres, który umożliwi nam obsługę lub odpowiedź na wszelkie skargi, zapytania lub wątpliwości związane z wykonaną usługą, jednak nie dłużej niż do rozpatrzenia reklamacji czy przedawnienia roszczeń. Dane osobowe pozyskane od Pana/Pani w „druku zgody rodzica/opiekuna prawnego” będą przechowywane przez okres maksymalnie dwóch tygodni.
W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?
Nie przekazujemy Twoich danych do krajów trzecich do podmiotów innych niż właściciele mediów społecznościowych, ze względu na charakter działania tych podmiotów, czyli Facebook, Instagram, Google.

Komu są udostępniane moje dane?
Dane mogą być powierzone w niezbędnym zakresie podmiotom uczestniczącym w realizacji usług Administrator oraz takim podmiotom jak m. in. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, firma ubezpieczeniowa. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom, oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają? Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
g) otrzymania kopii danych
h) przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w następujący sposób :
przesłać taką prośbę na Administratora danych.
6.Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Kinder Park zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
3. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów.
4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej:
www.kinderpark.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

 
  • Facebook